Politik Risk Danışmanlığı

Politik risk, bir ülke ya da bölgede varlık ve ilişki sürdüren, iş yapan veya yapmak amacında olan ekonomik, politik ve sosyal aktörler için, o ülkede ya da bölgede yaşanan politik, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik gelişme ve değişimlerin meydana getirdiği özel bir risk türüdür. Politik risk konsepti, söz konusu ülke ya da bölgede bulunan hükümetlerin, karar alıcıların, politik ve toplumsal aktörlerin ve sosyal dinamiklerin güncel karar ile eylemlerinin oluşturduğu potansiyel ve aktif risklerin ve fırsatların tanımlanması, ölçümlenmesi, değerlendirilmesi, yorumlanması ve tüm etkileri ile öngörülmesi üzerine bir çalışma sahasını kapsar. Strateji konsepti ise bu farklı türlerde risk ve fırsat izlemelerini hesaba katarak belirlendiğinde, amaca yönelik doğru konumlandığında doğru sonuçlar vererek sizi gidilmek istenen noktaya en az maliyet ve en çok kazanç ile ulaştırabilir.

Bu noktada Politicon World, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde ayrı bir sektör olarak verimli faaliyetler gösteren politik risk danışmanlığı sektörünü Türkiye’ye getirmiştir. Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Ekonomi ve Sosyoloji gibi farklı disiplinlerde ve alanlarda uzmanlaşmış yerel ve uluslararası analist ağı, özgün ve yol gösterici hizmetleri ve de karşılıklı fayda sağlayan bilgi üretme biçimi ile Politicon World; özel sektör aktörlerine, sosyal kurumlara ve topluma farklı bir bakış açısı ve yeni nesil bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Politicon World’ün politik risk danışmanlığı hizmeti, günümüzde liderler, karar alıcılar, yöneticiler, yatırımcılar, şirketler ve toplumun her kesiminden sosyal aktörler için alınması gereken güncel ve stratejik öneme sahip bir hizmettir. Bu bağlamda Politicon World; müşterilerine, çözüm ortaklarına, faydalanıcılara ve topluma, hem politik risk kavramı ve konsepti konusunda farkındalık kazandırmakta hem de dünyayı tanıtan ve dalgalı okyanuslarda doğru rotaları belirleyecek stratejik bir anlayışla risk analizi, öngörüsü ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Politicon World’ün alanına girdiyseniz artık politik ve jeopolitik riskler sizin için sorun değil fırsattır.

Ülke ve Bölge Bazlı Politik Risk Raporları

Ülke veya özel seçili bir bölge (örn: Orta Doğu) için güncel olarak hazırlanan ve bir yılda 4 kez olmak üzere her çeyrek başında yayınlanan ve sadece müşteriler ve çözüm ortakları ile paylaşılan Politik Risk Raporları; rapora konu ülke ya da bölgenin iç ve dış politik risk görünümünü, ekonomik görünümünü, kısa,orta ve uzun vadeli öngörü ve senaryolarını, diplomatik risk durumunu, jeopolitik denklemlerini ve reelpolitik analizlerini kapsamaktadır.

Bu rapor hem rapora konu ülke veya bölge için ayrıntılı bir anlık fotoğraf çekmekte, hem öngörüler sağlamakta hem de raporu okuyanlara rekabetçi bir strateji önerisi ve o ülke ve bölgeye ilişkin, farklı sektörler için konumlanma tavsiyeleri sunmaktadır. Hem tanıtıcı hem de yol gösterici özellik taşıyan bu rapor; tamamıyla objektif, farklı kaynaklardan beslenen, bilgiyi ve stratejik düşünceyi merkeze alan güncel ve taleplerinizi dikkate alan bir ürün olarak hizmetinize sunulmaktadır.

Uluslararası Gelişmelere Göre Anlık Hazırlanan Fırsat Raporları

Ulusal ya da uluslararası olay ve gelişmeleri takiben anlık ve güncel olarak hazırlanan ve sadece müşteriler ve çözüm ortakları ile paylaşılan bu rapor türü, söz konusu olay ve gelişmelerin nedenleri ve sonuçları ile bağlantılı şekilde Politicon World tarafından yorumlanan uluslararası fırsatları ya da fırsata dönüştürülebilecek stratejik açıkları konu almaktadır. Okuyucuda farkındalık uyandırmayı amaçlayan bu rapor sadece rapora konu olay veya gelişmeyi neden-sonuç düzleminde anlatmakla kalmaz aynı zamanda devamında ilk bakışta görülemeyen veya anlaşılamayan özel fırsatlar için bilgi vererek stratejik geliştirme pozisyon alma önerilerinde bulunur. Bu raporlar doğası gereği anlık gelişmeleri ve güncel olayları takiben hızlı bir şekilde üretilmekte ve müşteriler/faydalanıcılar ile paylaşılmaktadır.

Jeopolitik ve Jeostratejik Değişimler Raporu

Küresel ölçekte jeopolitik dengelerde ve denklemlerde mevcut durum ve meydana gelen değişiklik eğilimleri üzerine bir genel izleme-değerlendirme imkanı sunan bu rapor türü, liderlere, karar vericilere, yöneticilere ve şirketlere bütüncül bir küresel vizyon katma ve de “büyük resmi” görme imkanı sağlama amacı taşımaktadır.

Global Politik Risk Endeksi ve Haritası

Politicon World’un özgün algoritması ve hesaplama tekniği ile politik-ekonomik-sosyal-askeri/güvenlik ana başlıkları altında 39 farklı temel kriter üzerinden her bir ülke için ayrı ayrı ve güncel olarak hesaplanan politik risk endeksi, her ülkenin güncel politik risk puanlarını yansıtmaktadır. 0-400 puan bandında en risksiz ülkeden en riskli ülkeye doğru sıralamanın yapıldığı bu endeks, her ay güncellenmekte olup endeks kullanıcılarına güncel olarak arz edilmektedir. Bunun yanında sitemizde, yıllık genel politik risk görünümünün çizildiği bir endeks ve harita da her yılın ilk ayında kamuya açık olarak yayınlanmaktadır.

Global Ülke Riskleri Endeksi

Politik Risk Endeksinin alt kırılımlarından ayrı başlıklar çekilerek hazırlanan ve yine güncel olarak kullanıcılar ile paylaşılan bu endeks, her ülke için ayrı ayrı ekonomik risk, sosyal riskler ve operasyonel güvenlik riskleri endekslerinden oluşmaktadır.

Türkiye Tanıtım ve Yatırım Danışmanlığı Raporları

Türkiye için özel olarak hazırlanan bu raporlar tanıtım ve yatırım danışmanlığı verileri içermekte ve Türkiye için yatırım ortamı iklimine sağlıklı ve objektif veri ve stratejik bakış açısı sağlama amacı taşımaktadır.

Atölye ve Workshop Çalışmaları

Müşterilerle belirli bir ülke için bütüncül, belirli bir konu için güncel ve soru, sorun ve taleplere ilişkin anlık bir diyalog ortamı sağlamayı amaç edinen bu çalışma stili, analitik yaklaşım, yazılı metinler ve sözlü anlatım ortamının aynı potada buluştuğu bir “yuvarlak masa” çalışması ve toplantılarını içermektedir. Müşterilere/çözüm ortaklarına sadece periyodik raporları değil aynı zamanda, politik riskler ve jeopolitik stratejiler hakkındaki anlık soru ve taleplerine cevap verebilecek bir diyalog ortamı kurmayı sağlamaktadır.

Konuşmacılar-Briefingler

Şahıslar ile birebir, bir ekip ile toplantı halinde ya da bir konferans, kongre, program dahilinde hizmet sağlayan Politicon World bünyesindeki onaylı konuşmacılar; politik riskler, jeopolitik gelişmeler, güncel uluslararası politika ve uluslararası ekonomi konu başlıkları kapsamında müşterilere/faydalanıcılara konuşmalar yapmakta ve briefler vermektedir.

Soru-Cevap Portalı

Politicon World’un ağına girdiyseniz, güncel ya da bütüncül tüm sorularınızı, sorunlarınızı ve merak ettiğiniz konuları anlık olarak Politicon World’ün uluslararası ağına iletebilir ve bu sorulara yazılı cevaplarınızı en hızlı şekilde elde edebilirsiniz. Her sorunda ve zorlukta yanınızda olmayı misyon edinen Politicon World ekibi sorunlarınızı cevaplamaktan memnuniyet duyacaktır. Artık bu karmaşık dünyada yaşanan “kaos çağında” yalnız değilsiniz.

KAPAT